Hyves Ranking Game - Reality Check

http://www.youtube.com/watch?v=SyMSDYafXtY